Kontakta oss

Öppettider
Måndag till torsdag 8.15–16.45
Fredag 8.15–16.00

Sommartid
(midsommar till 31 augusti)
Måndag till fredag 8.15–16.00

Det här är vi

Danica Pension är ett svenskt försäkringsbolag som ingår i Danske Bank-koncernen. Vi erbjuder privatpersoner och företag helhetslösningar inom tjänstepension, kapitalförsäkring, privatpension och livförsäkring. I dag har vi cirka 150 000 privatkunder och cirka 15 000 företagskunder. Danica Pension är ett av få nordiska fondförsäkringsbolag som har kreditvärdigheten A+.

I Sverige har vi funnits sedan 1999, men vårt danska moderbolag Danica Pension är, med sina 175 år, Danmarks äldsta försäkringsbolag och också bland de största. På så vis kan vi kombinera lång försäkringstradition med ett nytt, modernt arbetssätt och en kostnadseffektiv administration. Stödet från vårt danska moderbolag och friheten att agera självständigt på den svenska marknaden är grunden till vår framgång.

Vi har varken egna fonder eller är bundna till några förvaltare. Det innebär att vi är fria att välja förvaltare och fonder som presterar och välja bort de som underpresterar. Det är viktigt för oss att vara oberoende. Fondurvalet görs av i samråd med fristående värderingsinstitut. Vi fokuserar främst på att skapa attraktiva försäkringslösningar för våra kunder.

Våra kärnvärden

Danske Banks vision är att bli "sedd som den mest trovärdiga finansiella partnern". Vi drivs av en ambition att skapa långsiktigt värde för våra kunder, investerare och de samhällen där vi är verksamma.

I Danske Bank-koncernen arbetar vi med fem kärnvärden. De tjänar som kompass i vårt dagliga arbete. Med dem som grund kan vi lösa problem på ett sätt som skapar värde för våra kunder.

 

Vi levererar expertis

– Gör kunskap relevant.

Vi agerar med integritet

– Ta ansvar.

Vi skapar värde

– Gör skillnad.

Vi gör framsteg genom rörlighet

– Välkomna förändringar och var lyhörd.

Vi tror på samarbete

– Engagera, lyssna och agera.

Policy

SRI-policy

Danica Pension följer Danske Bank-koncernens policy för ansvarsfulla investeringar (SRI). Syftet med policyn är att försäkra oss om att våra kunders investeringar inte finns i företag som bryter mot internationella konventioner vad gäller mänskliga rättigheter, vapen, arbetsrätt, miljö och korruption. Policyn omfattar de produkter som vi är ansvariga för att förvalta.

På Danica Pension tror vi att ett ansvarsfullt arbetssätt är en förutsättning för ett långsiktigt värdeskapande. Därför rimmar SRI-policyn väl med vårt mål att generera bästa möjliga avkastning för våra kunder. Vi investerar bara i företag som inte bryter mot FN:s principer på området och det omfattar också bankens egna säkerheter.

Screening av investeringar

Vi samarbetar med Ethix SRI Advisors, ett svenskt företag som är specialiserat på att regelbundet screena investeringar. Screeningen inkluderar företag på MSCI World Index och MSCI Emerging markets Index samt de största företagen som är noterade på de nordiska börserna. Screeningprocessen baseras på internationellt erkända riktlinjer för FN:s Human Rights Norms for Business från 2003 där FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag från 1976 ingår.

Utöver det baserar sig screeningen även på ett antal internationella konventioner som tillkommit inom SRI-området sedan 2003.

Om ett företag bryter mot dessa riktlinjer kommer vi att ha en dialog med företaget för att klargöra om de tänker förändra sitt sätt att arbeta på. Beroende på resultatet av denna dialog beslutar vi om att behålla eller sälja av våra investeringar i företaget.

Ersättningspolicy

Danica Pensions styrelse har fastställt en ersättningspolicy i syfte att säkerställa att de ersättningar som betalas av Danica Pension uppmuntrar till långsiktighet och ett balanserat risktagande och innefattar åtgärder för att undvika intressekonflikter. Ersättningspolicyn ska vidare främja en sund och effektiv riskhantering och får inte uppmuntra till ett risktagande som går utöver företagets risktoleransgränser. Komplett policy finns att läsa här.

 

Undantag för koncerninterna derivattransaktioner

Danica Pension har erhållit undantag för koncerninterna derivattransaktioner med Danske Bank. Detaljer kring detta finns att läsa här.

Kontakta oss

Kontakta oss på Danica Pension så kan vi hitta en rådgivare åt dig där ni tillsammans kan diskutera och komma fram till vad som passar dig och ditt sparande bäst.

Alla andra typer av frågor och synpunkter är givetvis också alltid välkomna.

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss via säkra meddelanden med BankID.

Hur du beställer BankID hittar du här.

 Kontakt via säkra meddelanden

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss här via säkra meddelanden.

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss via säkra meddelanden ovan.