Kontakta oss

Öppettider
Måndag till torsdag 8.15–16.45
Fredag 8.15–16.00

Sommartid
(midsommar till 31 augusti)
Måndag till fredag 8.15–16.00

Cliens Småbolag A

Dagliga värden består av NAV-kurser, kurser och utdelning per dag. Det är dessa tal, taget från kurssidan den gällande dagen, som ligger till grund för kurssidans avkastningsberäkningar.

 Öppna utskriftsvänlig sida 

Fondstrategi

Cliens Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot små- och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Fondens målsättning är att genom god riskspridning långsiktigt uppnå en god värdetillväxt i fonden. Fondens medel skall till 90 procent placeras i små- och medelstora bolag, vilka definieras som bolag som vid förvärvstillfället har ett marknadsvärde som högst motsvara en (1) procent av det totala marknadsvärdet för samtliga aktier noterade vid Nasdaq OMX Stockholm. Av fondens medel skall minst 90 procent vara placerat i finansiella instrument utgivna av emittenter med hemvist i Norden eller vars finansiella instrument är noterade på en marknadsplats i Norden, varav minst 80 % skall vara placerade i Sverige.

Fondfakta

NAV kurs i basvaluta 2019-10-15 (SEK) 1 648,68
Morningstarkategori Sverige, små-/medelstora bolag
ISIN SE0008992069
Bloomberg ticker N/A
Jmf-index MSCI Sweden Small Cap
Webbsida N/A
Startdatum 2016-09-30
Förvaltat kapital, milj. 1 914 SEK
Normanbelopp 11 784 SEK
Basvaluta SEK
Registreringsland SWE
Fondbolag Cliens Kapitalförvaltning AB
Förvaltningsavgift 1,35 %
Ordinarie årlig avgift 1,37 %
Rabatterad årlig avgift 1,37 %

Nyckeltal 3 år

Sharpe kvot 1,44
Volatilitet 12,42
Genomsnittlig årlig avkastning 18,00 %
Tracking error 5,40
Informationskvot 1,88

Morningstar sustainability rating

Morningstar sustainability rating
Rank i kategori 53 %
Hållbarhetsvärde 50,12
Baserat på 90 % av fondkapitalet
ESG fokus
Hållbarhetsvärde per 2019-08-31

Hur fungerar hållbarhetsbetyget?

Hållbarhetsinformation som tillhandahålls av Morningstar baseras på Sustainalytics analys av bolagens hållbarhetsarbete utifrån miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG). De tre delarna väger olika tungt i olika branscher. Hållbarhetsbetyget (jordgloberna) visar hur väl bolagen i fonden hanterar hållbarhetsfrågor jämfört med bolag i andra fonder i samma fondkategori. Jordgloberna är alltså ett relativt betyg. Hållbarhetsvärdet däremot visar hur bra fondens innehav är utifrån ett hållbarhetsperspektiv jämfört med alla andra fonder oavsett kategori. Hållbarhetsvärdet är alltså ett mer absolut värde.

% rank i kategori värdet anger fondens relativa placering gentemot andra fonder inom samma Morningstarkategori bland de fonder som har erhållit ett Hållbarhetsvärde. Exempel: en % rank i kategorin på 4 innebär att fonden tillhör de 4 % fonder med högst hållbarhetsvärde.

Hållbarhetsmandat innebär att information om ESG-fokus behöver finnas med i fondens prospekt/informationsbroschyr, informationen bygger på data insamlad av Morningstar.

Ethix Fund Screening

Ethix
Fonden har ingen andel placeringar i bolag som ifrågasätts

Pri

Fondbolaget har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar – PRI.
Läs mer

SWESIF

Swesifs hållbarhetsprofil är ett faktablad som visar hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning.
Läs mer

Fondutveckling 2019-09-30

Fondutveckling

Grafen visar avkastning för de senaste 5 åren per den sista i förra månaden (eller sedan start, om fonden är under 5 år gammal).

Riskindikator

Låg risk
Hög risk
1
2
3
4
5
6
7

Riskindikatorn är en förenklad framställning av den förväntade risken för fonden.

Värdepapper

Aktier 91,14
Räntebärande och likvida medel 8,86

Avkastning

  2014 2015 2016 2017 2018
Avkastning i % N/A N/A N/A 15,34 7,92
  I år % 1M % 3M % 6M %
Fond 32,44 0,14 -1,93 6,39
Jmfindex 24,44 1,80 0,20 5,98
  12M % 36M % 60M % Start %
Fond 26,42 68,22 N/A 64,87
Jmfindex 16,74 29,68 N/A 27,09

Regioner

10 största innehav

Addnode Group AB Class B 4,30 %
Addtech AB Class B 4,22 %
AAK AB 4,14 %
Lagercrantz Group AB Class B 4,12 %
Beijer Ref AB Class B 4,07 %
Fastighets AB Balder Class B 3,90 %
OEM International AB Class B 3,78 %
Indutrade AB 3,44 %
Castellum AB 3,25 %
Lifco AB Class B 3,23 %
Övriga innehav är fördelade på 24 värdepapper 52,69 %

Sektorallokering

Kontakta oss

Kontakta oss på Danica Pension så kan vi hitta en rådgivare åt dig där ni tillsammans kan diskutera och komma fram till vad som passar dig och ditt sparande bäst.

Alla andra typer av frågor och synpunkter är givetvis också alltid välkomna.

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss via säkra meddelanden med BankID.

Hur du beställer BankID hittar du här

Kontakt via säkra meddelanden

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss här via säkra meddelanden.

E-post
kundservice@danica.se

Vid frågor som gäller specifika ärenden eller innehåller personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar oss via säkra meddelanden ovan.

Ring
0752 48 10 00